"Wolna Strefa bez barier – zajęcia reintegracji zawodowej i społecznej dla osób niepełnosprawnych w województwie świętokrzyskim”
realizowany przez Unię Europejską

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach

Człowiek - najlepsza inwestycja

BENEFICJENCI PROJEKTU

 

50 osobowa grupa młodzieży niepełnosprawnej w wieku 15 – 24 lata, zamieszkała na terenie województwa świętokrzyskiego pochodząca z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. W tym osoby nieaktywne zawodowo  - 42 osoby, oraz bezrobotni – 8 osób.