"Wolna Strefa bez barier – zajęcia reintegracji zawodowej i społecznej dla osób niepełnosprawnych w województwie świętokrzyskim”
realizowany przez Unię Europejską

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach

Człowiek - najlepsza inwestycja

GŁÓWNY CEL PROJEKTU

 

Reintegracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w wieku 15 – 24 lata zamieszkałych w woj. świętokrzyskim do 2014r poprzez organizację zajęć warsztatowych podnoszących ich kompetencje zawodowe i społeczne.


CELE SZCZEGÓŁOWE

 

- Podniesienie kompetencji społecznych zwiększających umiejętności interpersonalne ;

- Podniesienie kompetencji zawodowych zwiększających zdolności do zatrudnienia .